Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden pedicure bedrijf (per 15 april 2016)

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle voorkomende werkzaamheden van Pedicure Wijnand, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Pedicure Wijnand

Pedicure Wijnand zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Afspraken

De cliënt moet het verhinderd zijn voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van de afspraak aan Pedicure Wijnand melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, Pedicure Wijnand het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de behandeling niet tijdig kan starten door toedoen van de cliënt mag Pedicure Wijnand de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Pedicure Wijnand moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Pedicure Wijnand vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op zijn internetsite.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten middels contant of pin betaling te voldoen. Betaling in termijnen is alleen mogelijk als vooraf een abonnement is afgesproken. Wat inhoud dat betaling vooraf geschied.

Wet Incassokosten
Sinds 1 juli 2012 geldt de Wet Incassokosten (WIK). Wij moeten ons aan deze wet houden. Dit houdt in dat iemand die niet betaalt 4 maanden lang elke maand een brief van ons krijgt. De eerste brief is de zogenaamde servicebrief. Hieraan zijn nog geen kosten verbonden. Bij de tweede brief worden € 15 incassokosten in rekening gebracht, bij de derde € 25 en bij de laatste brief € 40. Volgt dan nog geen betaling? Dan wordt de vordering van het totaal openstaande bedrag overgedragen aan een incassobureau.

5 Garantie.
Pedicure Wijnand geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd, of anders binnen één dag indien volgens Pedicure Wijnand medische hulp direct noodzakelijk wordt geacht.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Pedicure heeft gebruikt.

 

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Pedicure Wijnand vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Wijnand aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Pedicure Wijnand neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Pedicure Wijnand behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Pedicure Wijnand zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Pedicure Wijnand is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Wijnand verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Pedicure Wijnand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure Wijnand is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking schriftelijk melden aan Pedicure Wijnand
Pedicure Wijnand moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Ambulant Pedicure Gemert de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Mocht de klacht over een product zal Pedicure Wijnand het product kosteloos vervangen of desgewenst contact opnemen met de producent om hem de klacht voor te leggen. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor de klacht overgedragen aan de producent.

Indien Pedicure Wijnand en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillen commissie van de branche vereniging Provoet die een bindende uitspraak zal doen.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Wijnand het recht de behandeling te staken en toch het volledige honorarium in rekening te brengen. Dit zal achteraf via een rekening geschieden.